Kiinteistönvälittäjien palkkioiden määrittelyKiinteistonvalittajien palkkiot

Kiinteistönvälittäjien palkkiot määritellään usein prosentteina kaupan kokonaissummasta. Tämä prosenttiosuus vaihtelee välittäjäkohtaisesti sekä markkinatilanteen mukaan.

Provisiopohjainen palkkio on yleisin tapa määritellä kiinteistönvälittäjien palkkiot. Tässä mallissa välittäjän palkkio on suoraan sidoksissa kiinteistön myyntihintaan. Mitä korkeampi kauppahinta, sitä suurempi on välittäjän palkkio.

On myös mahdollista, että kiinteistönvälittäjien palkkiot määritellään kiinteäksi summaksi. Tällöin välittäjän palkkio ei riipu kaupan lopullisesta hinnasta, vaan se on etukäteen sovittu kiinteä summa.

Joissain tapauksissa kiinteistönvälittäjän palkkio voi olla myös yksilöllisesti neuvoteltu. Tällöin palkkion suuruus määräytyy esimerkiksi kiinteistön arvon, sen sijainnin tai muun erityisen tekijän perusteella.

Kiinteistönvälittäjien palkkioiden määrittelyyn vaikuttavat myös mahdolliset lisäpalvelut. Esimerkiksi valokuvauksesta, ilmoituksen laadinnasta tai esittelyistä saattaa aiheutua lisäkuluja, jotka lisätään palkkioon.

On tärkeää muistaa, että kiinteistönvälittäjän palkkio on aina neuvoteltavissa. Välittäjän valinnassa kannattaa huomioida paitsi palkkion suuruus, myös välittäjän kokemus, ammattitaito ja palvelun laatu.

Kiinteistönvälittäjän palkkion muodostuminen

Kiinteistönvälittäjän palkkio muodostuu usein prosentuaalisesti kauppahinnasta. Tämä prosenttiosuus on yleensä sovittu etukäteen välittäjän ja myyjän välillä. Palkkio voi myös olla kiinteä summa, joka ei riipu asunnon myyntihinnasta.

Prosentuaalinen palkkio

Prosentuaalinen palkkio on yleisin tapa laskea kiinteistönvälittäjän palkkio. Tällöin välittäjän palkkio on suoraan verrannollinen asunnon myyntihintaan. Mitä korkeampi myyntihinta, sitä suurempi on myös välittäjän palkkio. Tämä kannustaa välittäjää saamaan asunnosta mahdollisimman korkean hinnan.

Kiinteä palkkio

Joissain tapauksissa välittäjän palkkio voi olla myös kiinteä summa. Tämä tarkoittaa, että palkkio ei muutu asunnon myyntihinnan mukaan. Kiinteä palkkio voi olla hyvä vaihtoehto, jos asunnon myyntihinta on alhainen tai jos myyntiin liittyy erityisiä haasteita, jotka vaativat välittäjältä lisätyötä.

Palkkion määrittely

Kiinteistönvälittäjän palkkio määritellään yleensä jo ennen asunnon myyntiprosessin aloittamista. Palkkion suuruus on yksi tärkeimmistä seikoista, jotka vaikuttavat välittäjän valintaan. On tärkeää muistaa, että palkkiosta voidaan aina neuvotella.

Palkkion maksaminen

Kiinteistönvälittäjän palkkio maksetaan yleensä vasta, kun asunto on myyty. Tämä tarkoittaa, että välittäjä saa palkkionsa vasta, kun hän on onnistunut tehtävässään eli asunnon myynnissä. Jos asuntoa ei saada myytyä, ei välittäjä yleensä saa palkkiota.

Lisäkulut

Kiinteistönvälittäjän palkkion lisäksi myyjä voi joutua maksamaan myös muita kuluja, kuten esimerkiksi ilmoituskuluja tai valokuvauskuluja. Nämä kulut sovitaan yleensä etukäteen ja ne maksetaan usein riippumatta siitä, myydäänkö asunto vai ei.

Kiinteistönvälittäjien palkkioiden vertailu

Kiinteistönvälittäjien palkkiot vaihtelevat suuresti eri toimijoiden välillä. On tärkeää vertailla eri välittäjien tarjoamia palveluita ja niiden hintoja, jotta voit tehdä parhaan mahdollisen päätöksen.

Kiinteistönvälittäjien palkkioista

Kiinteistönvälittäjien palkkiot koostuvat useimmiten kiinteästä provisiosta, joka lasketaan myytävän kiinteistön kauppahinnasta. Provisio voi olla esimerkiksi 2-4% kauppahinnasta, mutta se voi vaihdella välittäjästä riippuen. Joissakin tapauksissa välittäjä saattaa periä myös kiinteän palkkion, riippumatta kaupan lopullisesta hinnasta.

Palkkioiden vertailu

Vertaillessasi eri kiinteistönvälittäjien palkkioita on tärkeää ottaa huomioon palveluiden laajuus ja laatu. Halvin välittäjä ei välttämättä ole paras valinta, jos palvelu ei ole kattavaa ja laadukasta. Esimerkiksi markkinointi, valokuvaus ja asiakaspalvelu ovat osa-alueita, joissa laadulla on merkitystä.

On myös hyvä muistaa, että palkkion suuruus voi vaikuttaa välittäjän motivaatioon myydä kiinteistö. Suurempi palkkio saattaa motivoida välittäjää panostamaan enemmän kaupan tekemiseen.

Vertailun helpottamiseksi

Jotta välittäjien palkkioiden vertailu olisi helpompaa, on olemassa erilaisia palveluita, jotka kokoavat yhteen eri välittäjien tarjoamat palvelut ja niiden hinnat. Näiden avulla voit helposti vertailla eri vaihtoehtoja ja tehdä perustellun päätöksen.

On tärkeää muistaa, että sopiva välittäjä ja palkkio ovat yksilöllisiä valintoja. Sinun tulee aina valita sellainen välittäjä ja palkkiomalli, joka parhaiten vastaa omia tarpeitasi ja odotuksiasi.

Kiinteistönvälittäjien palkkioiden vaikutus asuntokauppaan

Kiinteistönvälittäjän palkkio on tärkeä osa asuntokaupan kokonaiskustannuksia. Se vaikuttaa sekä myyjän että ostajan taloudelliseen tilanteeseen ja voi olla merkittävä tekijä päätöksenteossa.

Kiinteistönvälittäjän palkkio koostuu usein kiinteästä osasta ja provisiosta, joka määräytyy kauppahinnan perusteella. Tämä malli kannustaa välittäjää saamaan asunnosta mahdollisimman korkean hinnan, mikä on myyjän etu. Toisaalta korkea välityspalkkio saattaa nostaa asunnon hintaa, mikä voi vaikuttaa ostajan päätökseen.

Välityspalkkion suuruus voi myös vaikuttaa siihen, kuinka aktiivisesti välittäjä markkinoi asuntoa. Korkeampi palkkio saattaa motivoida välittäjää käyttämään enemmän aikaa ja resursseja asunnon markkinointiin.

On tärkeää huomata, että välityspalkkion suuruus ei välttämättä korreloi välittäjän palvelun laadun kanssa. On mahdollista saada laadukasta palvelua myös kohtuullisella palkkiolla. Tämä vaatii kuitenkin vertailua ja aktiivista neuvottelua välittäjän kanssa.

Kiinteistönvälittäjän palkkiolla on siis merkittävä vaikutus asuntokauppaan. On tärkeää, että sekä myyjä että ostaja ymmärtävät palkkion vaikutuksen asuntokaupan kokonaiskustannuksiin ja osaavat ottaa sen huomioon päätöksenteossaan.

Asuntokaupan perumiseen tai purkamiseen liittyvissä tilanteissa, kiinteistönvälittäjän palkkioon liittyvät kysymykset voivat nousta esille. On suositeltavaa tutustua eri skenaarioihin ja niiden vaikutuksiin jo etukäteen. Lisätietoa aiheesta löydät sivulta Asuntokaupan peruminen ja purkaminen – mitä tulee tietää?

Lue myös  Asunnon markkinointi ja mainonta

Kiinteistönvälittäjien palkkioiden sääntely

Kiinteistönvälittäjien palkkiot ovat aihe, joka herättää paljon keskustelua ja kysymyksiä. Yksi keskeinen kysymys on palkkioiden sääntely. Onko se tarpeen, ja jos on, miten se tulisi toteuttaa?

Kiinteistönvälittäjien palkkiot vaihtelevat suuresti. Palkkio määräytyy usein prosentuaalisesti kaupan loppusummasta, mutta välittäjät voivat myös veloittaa kiinteän summan tai tuntipohjaisen korvauksen. Tämä joustavuus voi johtaa erilaisiin hinnoittelumalleihin ja -käytäntöihin.

Monissa maissa ei ole kiinteää palkkion määrää, joka kiinteistönvälittäjien tulisi noudattaa. Sen sijaan palkkio on usein neuvoteltavissa ja se määräytyy yleensä markkinatilanteen, palvelun laadun ja asiakkaan tarpeiden mukaan.

Kuitenkin joissakin tapauksissa palkkioiden sääntely voi olla tarpeen. Esimerkiksi, jos markkinatilanne johtaa kohtuuttomiin palkkioihin tai jos välittäjien välillä on suuria eroja palkkioissa ilman selkeää syytä.

Palkkioiden sääntely voisi tapahtua esimerkiksi asettamalla ylä- tai alaraja palkkioille tai määrittelemällä tietty prosenttiosuus, jota ei saa ylittää. Tämä voisi auttaa varmistamaan, että palkkiot ovat kohtuullisia ja läpinäkyviä.

Toisaalta, liian tiukka sääntely voi rajoittaa kilpailua ja innovaatioita alalla. Siksi on tärkeää löytää tasapaino sääntelyn ja markkinoiden vapauden välillä.

On myös tärkeää muistaa, että kiinteistönvälittäjän palkkio on vain yksi osa kokonaiskustannuksista, kun ostetaan tai myydään kiinteistö. Muita kustannuksia ovat esimerkiksi lainanhoitokulut, varainsiirtovero ja kaupanvahvistajan palkkio.

Lopulta, kiinteistönvälittäjien palkkioiden sääntely on monimutkainen kysymys, joka vaatii huolellista harkintaa ja tasapainottelua eri tekijöiden välillä.

Kiinteistönvälittäjän palkkion neuvottelu

Kiinteistönvälittäjän palkkio on yksi suurimmista kuluista, kun myyt asuntoa tai kiinteistöä. Se on myös yksi niistä asioista, jotka voidaan neuvotella.

Kiinteistönvälittäjän palkkion neuvottelu voi tuoda merkittäviä säästöjä

Monet eivät tiedä, että kiinteistönvälittäjän palkkio on neuvoteltavissa. Tämä saattaa johtua siitä, että välittäjän palkkio on usein kiinteä prosentti kauppahinnasta. Kuitenkin, pienikin alennus voi tuoda merkittäviä säästöjä, erityisesti suuremmissa kaupoissa.

Kuinka aloittaa neuvottelut?

Neuvottelut kiinteistönvälittäjän palkkiosta kannattaa aloittaa jo välittäjää valittaessa. Välittäjän valinta ei tulisi perustua pelkästään palkkion suuruuteen, mutta se on yksi tärkeä tekijä. On hyvä muistaa, että välittäjän palkkio on korvaus tehdystä työstä ja sen tulee olla suhteessa työmäärään ja palvelun laatuun.

Neuvotteluvinkkejä
 • Varmista, että ymmärrät, mitä palveluja palkkio kattaa. Jos jotkin palvelut eivät sisälly palkkioon, voit neuvotella niistä erikseen.
 • Kilpailuta välittäjät. Tämä antaa sinulle paremman käsityksen markkinahinnoista ja neuvotteluvaltin.
 • Älä pelkää neuvotella. Monet välittäjät ovat valmiita neuvottelemaan palkkiostaan, jotta he saavat toimeksiannon.

Muista, että tavoitteena on löytää paras mahdollinen välittäjä parhaaseen hintaan. Kiinteistönvälittäjän palkkion neuvottelu on osa tätä prosessia.

Kiinteistönvälittäjän palkkion maksaminen

Kiinteistönvälittäjän palkkion maksaminen on prosessi, joka vaatii tiettyä huomiota. Tämä osa on tärkeä osa kiinteistön myyntiprosessia, ja se vaikuttaa olennaisesti sekä myyjän että ostajan taloudelliseen tilanteeseen.

Kiinteistönvälittäjän palkkio on yleensä prosenttiosuus kaupan lopullisesta hinnasta. Tämä prosenttiosuus vaihtelee yleensä välillä 1-4%, mutta se voi olla myös kiinteä summa tai tuntipohjainen. Palkkion määrä sovitaan aina ennen kiinteistön myyntiä, ja se kirjataan kiinteistönvälittäjän kanssa tehtävään toimeksiantosopimukseen.

Kiinteistönvälittäjän palkkion maksaa yleensä myyjä, mutta joissakin tapauksissa se voidaan jakaa myyjän ja ostajan kesken. Tämä riippuu sovituista ehdoista ja käytännöistä, jotka vaihtelevat kiinteistönvälittäjien ja alueiden välillä.

 • Maksun ajoitus: Yleensä kiinteistönvälittäjän palkkio maksetaan, kun kauppa on saatu päätökseen. Tämä tarkoittaa, että palkkio maksetaan yleensä kaupantekotilaisuudessa.
 • Maksutapa: Palkkio maksetaan yleensä pankkisiirrolla tai shekillä. Maksutapa sovitaan myös ennen kiinteistön myyntiä ja kirjataan toimeksiantosopimukseen.

On tärkeää huomata, että kiinteistönvälittäjän palkkion maksaminen on laillinen velvoite. Mikäli palkkio jää maksamatta, kiinteistönvälittäjällä on oikeus periä se oikeusteitse.

Kiinteistönvälittäjän palkkiosta sovittaessa on tärkeää olla avoin ja rehellinen. On suositeltavaa keskustella eri vaihtoehdoista ja pyytää tarvittaessa neuvoa asiantuntijoilta. Näin varmistetaan, että molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä sovittuun palkkioon.

Kiinteistönvälittäjien palkkiot ja verotus

Kiinteistönvälittäjien palkkiot ovat aihe, joka kiinnostaa monia asiakkaita ja välittäjiä. Nämä palkkiot muodostavat merkittävän osan kiinteistökaupan kokonaiskuluista. Tässä osiossa käsittelemme palkkioiden määräytymistä, verotusta sekä muita aiheeseen liittyviä asioita.

Kiinteistönvälittäjän palkkio

Kiinteistönvälittäjän palkkio määräytyy useimmiten prosenttiosuutena myyntihinnasta. Palkkion suuruus vaihtelee eri välittäjien ja toimeksiantojen välillä. Palkkion suuruuteen vaikuttavat muun muassa kohteen sijainti, kunto ja myyntiaika.

Palkkion verotus

Kiinteistönvälittäjän palkkio on veronalaista tuloa. Välittäjä maksaa palkkiostaan tuloveroa oman veroprosenttinsa mukaisesti. Verotuksen yhteydessä huomioidaan myös välittäjän mahdolliset kulut, kuten matkakulut ja toimistokulut.

Kulujen vähentäminen verotuksessa

Kiinteistönvälittäjä voi vähentää verotuksessaan tiettyjä kuluja. Näitä ovat esimerkiksi matkakulut, toimistokulut ja muut välitystoimintaan liittyvät kulut. Kulujen vähentämisen edellytyksenä on, että ne ovat syntyneet välitystoiminnan yhteydessä ja ne voidaan osoittaa tositteilla.

Yhteenveto

Kiinteistönvälittäjän palkkiot ja verotus ovat monimutkainen kokonaisuus, joka vaatii tarkkaa huomiota. Palkkiot määräytyvät usein prosenttiosuutena myyntihinnasta ja niistä maksetaan tuloveroa. Verotuksessa voidaan vähentää tiettyjä välitystoimintaan liittyviä kuluja.

Lue myös  Asunnon myyntihinnan määrittely

Kiinteistönvälittäjien palkkiot ja kuluttajansuoja

Kiinteistönvälittäjän valinnassa on useita tekijöitä, joita kuluttajan tulisi ottaa huomioon. Yksi tärkeimmistä näistä on kiinteistönvälittäjän palkkio, joka voi vaihdella huomattavasti eri välittäjien välillä. Palkkio on usein prosenttiosuus kauppahinnasta, mutta se voi olla myös kiinteä summa tai tuntipalkkio.

Kuluttajansuojalaki tarjoaa suojaa ostajalle ja myyjälle kiinteistökaupassa. Laki määrittelee muun muassa, millaisia tietoja kiinteistönvälittäjän tulee antaa kuluttajalle ja millaisia sopimusehtoja välittäjä saa käyttää.

Kiinteistönvälittäjän palkkio

On tärkeää, että kiinteistönvälittäjän palkkio on määritelty selkeästi ja ymmärrettävästi välityssopimuksessa. Palkkion suuruus voi olla sidottu esimerkiksi kauppahintaan tai se voi olla kiinteä summa. Tärkeää on, että palkkio on määritelty etukäteen ja se on läpinäkyvä.

Kuluttajansuoja

Kuluttajansuojalaki suojaa kuluttajaa kiinteistökaupassa. Lain mukaan kiinteistönvälittäjän on annettava kuluttajalle riittävät ja oikeat tiedot kiinteistöstä ja kaupan ehdoista. Lisäksi kiinteistönvälittäjän on noudatettava hyvää välitystapaa.

Kiinteistönvälittäjän palkkiot ja kuluttajansuoja ovat tärkeitä tekijöitä kiinteistökaupassa. On tärkeää, että kuluttaja ymmärtää nämä seikat ja osaa vaatia oikeuksiaan.

Kiinteistönvälittäjän palkkio ja palvelun laatu

Kiinteistönvälittäjän palkkio on yksi olennainen tekijä, joka vaikuttaa kiinteistön myynti- tai ostoprosessiin. Se ei kuitenkaan ole ainoa tekijä, jota ostajan tai myyjän tulisi arvioida. Palvelun laatu on yhtä tärkeä, ellei jopa tärkeämpi tekijä.

Kiinteistönvälittäjän palkkio on yleensä prosentuaalinen osuus kauppahinnasta, mutta se voi myös olla kiinteä summa. Palkkio kattaa välittäjän työn, joka sisältää mm. asunnon markkinoinnin, ostajien etsimisen ja kauppakirjojen laadinnan. Palkkio voi olla suurempi tai pienempi riippuen asunnon arvosta, markkinatilanteesta ja välittäjän tarjoamista palveluista.

Palvelun laatu on seikka, johon kiinteistönvälittäjän palkkio ei suoraan vaikuta. Laadukas palvelu voi tarkoittaa esimerkiksi henkilökohtaista palvelua, joustavia aukioloaikoja, asiantuntevaa neuvontaa ja nopeaa reagointia kysymyksiin. Laadukkaan palvelun ansiosta asunnon myynti tai osto voi sujua nopeammin ja sujuvammin.

Kiinteistönvälittäjän valinnassa on tärkeää huomioida sekä palkkio että palvelun laatu. Molemmat tekijät vaikuttavat siihen, kuinka sujuvasti ja onnistuneesti asuntokauppa toteutuu. Esimerkiksi vuokranantajan oikeuksien ja velvollisuuksien tunteminen on yksi tärkeä osa-alue, jossa laadukas kiinteistönvälittäjä voi tarjota arvokasta apua ja neuvontaa.

Kiinteistönvälittäjän palkkion suuruus voi myös olla merkki siitä, kuinka paljon välittäjä panostaa asunnon markkinointiin. Esimerkiksi asuntojen hintojen neliömetriä kohden tarkastelu voi auttaa hahmottamaan, kuinka realistisesti välittäjä on arvioinut asunnon arvon ja kuinka paljon hän on valmis panostamaan sen myyntiin.

Kiinteistönvälittäjien palkkiot eri maissa

Kiinteistönvälittäjien palkkiot vaihtelevat merkittävästi eri maissa. Tämä johtuu monista tekijöistä, kuten markkinatilanteesta, maan lainsäädännöstä ja kulttuurisista eroista.

Yhdysvalloissa kiinteistönvälittäjien palkkio on yleensä prosenttiosuus kauppahinnasta. Palkkio on tyypillisesti 5-6% ja jaetaan ostajan ja myyjän välittäjien kesken. Kuitenkin, osavaltiosta riippuen, palkkiot voivat vaihdella.

Britanniassa kiinteistönvälittäjien palkkiot ovat yleensä hieman pienempiä kuin Yhdysvalloissa, keskimäärin noin 1-3% kauppahinnasta. Tämä johtuu osittain kilpailusta ja osittain siitä, että välittäjät tekevät usein vähemmän työtä, koska ostajat tekevät paljon omaa tutkimusta.

Australiassa palkkiot vaihtelevat osavaltioittain. Esimerkiksi Victoria-osavaltiossa palkkio on yleensä 2-3% kauppahinnasta, kun taas Uudessa Etelä-Walesissa palkkio on yleensä 1-2%.

Suomessa kiinteistönvälittäjien palkkiot ovat tyypillisesti 2-4% kauppahinnasta, mutta ne voivat olla korkeampiakin. Tämä johtuu osittain siitä, että välittäjät tekevät paljon työtä, kuten markkinointia, kaupan valmistelua ja neuvotteluja.

Suomen kiinteistömarkkinoiden erityispiirteet, kuten asuntojen hintakehitys eri kaupungeissa, vaikuttavat myös välittäjien palkkioiden määrään.

On tärkeää muistaa, että kiinteistönvälittäjän palkkio on vain yksi osa kiinteistön ostamisen tai myymisen kokonaiskustannuksista. Muita kustannuksia voivat olla esimerkiksi lainanhoitokulut, kaupanvahvistajan palkkio ja varainsiirtovero.

Kiinteistönvälittäjän palkkio ja asunnon arvo

Kiinteistönvälittäjän palkkio määräytyy usein asunnon arvon perusteella. Korkeamman hintaluokan asunnoissa välittäjän palkkio voi olla suurempi, sillä asunnon myyntiin liittyy enemmän työtä ja vastuuta. Välittäjän palkkio on siis suorassa suhteessa asunnon arvoon, mikä on tärkeä tekijä huomioitavaksi asuntoa myydessä perintönä tai lahjana.

Kiinteistönvälittäjän palkkio ja asunnon myyntiaika

Asunnon myyntiaika on myös tekijä, joka vaikuttaa kiinteistönvälittäjän palkkioon. Pitkät myyntiajat voivat kasvattaa välittäjän palkkiota, sillä välittäjä käyttää enemmän aikaa ja resursseja asunnon myyntiin. Tämä on hyvä ottaa huomioon esimerkiksi asunnon ostotarjousta tehdessä.

Kiinteistönvälittäjän palkkio ja markkinatilanne

Markkinatilanne vaikuttaa myös kiinteistönvälittäjän palkkioon. Esimerkiksi kysynnän ja tarjonnan suhde sekä asuntojen hintakehitys alueella vaikuttavat siihen, kuinka paljon välittäjä voi pyytää palkkioksi palveluistaan. Tämä on tärkeä huomioon otettava tekijä esimerkiksi kalustetun asunnon vuokrausta suunnitellessa.

Kiinteistönvälittäjän palkkioon vaikuttavat siis monet tekijät, ja on tärkeää ymmärtää nämä tekijät tehdessäsi päätöstä välittäjän valinnasta. Kannattaa myös ottaa huomioon, että välittäjän palkkio on vain yksi osa kokonaiskustannuksia, ja että asunnon myyntiin liittyvät riidat voivat johtaa lisäkustannuksiin.

On myös hyvä huomata, että kiinteistönvälittäjän palkkio vaihtelee eri maissa. Esimerkiksi vuokra-asunnon vuokraaminen ulkomailta voi vaatia paikallisen välittäjän palkkaamisen, ja heidän palkkionsa voivat olla erilaiset kuin Suomessa.

Lue myös  Kiinteistönvälittäjän valinta

Kirjoittajan vinkit kiinteistönvälittäjien palkkioista

Hei kaikki, Markus täällä. Olen elämäni aikana ollut mukana monessa kiinteistökaupassa. Nyt haluan jakaa kanssanne vinkkejä, joita olen oppinut matkan varrella – erityisesti kiinteistönvälittäjien palkkioiden suhteen.

Ensinnäkin, on tärkeää ymmärtää, että kiinteistönvälittäjien palkkiot voivat vaihdella suuresti. Tämä johtuu monista tekijöistä, kuten alueesta, kiinteistön tyypistä ja itse välittäjän kokemuksesta.

Yksi asia, jonka olen huomannut, on että välittäjän palkkio ei aina korreloi suoraan heidän palvelunsa laatuun. On tärkeää tehdä taustatutkimusta ja vertailla eri välittäjien tarjouksia ja palveluita. Tässä kohtaa vuosien kokemukseni alalta todella näyttää arvonsa.

Joskus olen törmännyt tilanteisiin, joissa välittäjän palkkio on ollut suhteettoman korkea verrattuna tarjottuun palveluun. Tällaisissa tilanteissa on tärkeää muistaa, että sinulla on oikeus neuvotella palkkiosta. Tämä on yksi niistä vinkkeistä, jotka olen oppinut vuosien varrella.

Muistakaa myös, että vaikka välittäjän palkkio saattaa tuntua suurelta kustannukselta, hyvä välittäjä voi auttaa saavuttamaan paremman myyntihinnan ja säästämään aikaa ja vaivaa. Eli, älkää tuijottako pelkästään palkkion suuruutta, vaan punnitkaa sitä suhteessa siihen mitä saatte vastineeksi.

Lopuksi haluan sanoa, että tärkeintä on löytää välittäjä, johon luotatte ja joka ymmärtää tarpeenne. Hyvä välittäjä on avain sujuvaan ja onnistuneeseen kiinteistökauppaan.

Toivottavasti nämä vinkit auttavat teitä seuraavassa kiinteistökaupassanne. Muistakaa, että jokainen kauppa on erilainen ja jokaisella välittäjällä on omat vahvuutensa. Onnea matkaan!

Hyvät puolet

 • Kiinteistönvälittäjien palkkiot helpottavat asunnon myyntiprosessia.
 • Ammattilaisen apu voi tuoda paremman hinnan asunnolle.
 • Välittäjä hoitaa usein kaupan juridiset yksityiskohdat.
 • Säästää myyjän aikaa ja vaivaa.
 • Välittäjä neuvottelee usein paremmin ja objektiivisemmin kuin omistaja itse.
 • Välittäjä osaa arvioida oikean hintapyynnön, joka nopeuttaa asunnon myyntiä.
 • Huonot puolet

 • Kiinteistönvälittäjien palkkiot voivat olla suuret.
 • Ei ole takeita, että välittäjä tuo paremman hinnan asunnolle.
 • Välittäjän valinta voi olla haastavaa ja aikaa vievää.
 • Välittäjä ei ehkä tunne tai ymmärrä myyjän yksilöllisiä tarpeita.
 • Välittäjän palvelu ei välttämättä tuo lisäarvoa, jos asunto on helppo myydä itse.
 • Välittäjä saattaa painostaa myyjää alentamaan hintaa nopeamman kaupan saavuttamiseksi.
 • Kiinteistönvälittäjien palkkioiden määrittely

  Usein kysytyt kysymykset

  Mikä on tyypillinen kiinteistönvälittäjän palkkio asuntokaupassa?

  Tyypillinen kiinteistönvälittäjän palkkio asuntokaupassa on 3-5% myyntihinnasta, mutta se voi vaihdella välittäjästä ja asunnon myyntihinnasta riippuen. Palkkioon voi sisältyä myös kiinteä osuus, esimerkiksi 2000-3000 euroa. Palkkio maksetaan yleensä vasta, kun asunto on myyty.

  Miten kiinteistönvälittäjien palkkiot määräytyvät?

  Kiinteistönvälittäjien palkkiot määräytyvät useimmiten prosenttiosuutena myyntihinnasta. Palkkion suuruus vaihtelee välittäjien ja toimeksiantojen välillä, ja se voi olla esimerkiksi 2-4% myyntihinnasta. Palkkioon voi myös sisältyä kiinteä perusmaksu tai muita kuluja, kuten markkinointikuluja. Palkkio sovitaan aina etukäteen välittäjän ja myyjän välillä.

  Miten palkkiot eroavat eri kiinteistönvälittäjien kesken?

  Kiinteistönvälittäjien palkkiot voivat vaihdella merkittävästi riippuen monista tekijöistä. Näitä ovat muun muassa välittäjän kokemus, palveluiden laajuus ja laatu sekä alueelliset erot. Toiset välittäjät saattavat periä kiinteän palkkion, kun taas toiset voivat periä prosenttiosuuden kauppahinnasta. Joissakin tapauksissa palkkio voi olla myös yhdistelmä molempia. On tärkeää vertailla eri välittäjien palkkioiden lisäksi myös sitä, mitä palveluita palkkio kattaa, jotta saa parhaan mahdollisen vastineen rahoilleen.

  Onko olemassa lakisääteistä vähimmäispalkkiota kiinteistönvälittäjille?

  Ei ole olemassa lakisääteistä vähimmäispalkkiota kiinteistönvälittäjille. Palkkio määritellään yleensä välittäjän ja asiakkaan välisessä sopimuksessa.

  Miten kiinteistönvälittäjän palkkio vaikuttaa asunnon myyntihintaan?

  Kiinteistönvälittäjän palkkio vaikuttaa asunnon myyntihintaan siten, että se lisätään myytävän asunnon hintaan. Palkkio on korvaus välittäjän tekemästä työstä, kuten asunnon markkinoinnista, esittelystä ja kaupan paperitöistä. Välittäjän palkkio on yleensä prosentuaalinen osuus asunnon myyntihinnasta, joten mitä korkeampi asunnon myyntihinta, sitä suurempi on välittäjän palkkio. Palkkion suuruus vaihtelee välittäjäkohtaisesti ja se sovitaan aina etukäteen asunnon myyjän ja välittäjän välillä.

  Voiko kiinteistönvälittäjän palkkion neuvotella?

  Kyllä, kiinteistönvälittäjän palkkion suuruudesta voi neuvotella. Palkkio voi olla kiinteä summa, prosenttiosuus kauppahinnasta tai yhdistelmä molemmista. Palkkioon vaikuttavat muun muassa kiinteistön arvo, sen sijainti ja kiinteistömarkkinoiden tilanne.

  Mikä on provisiopohjainen palkkio kiinteistönvälittäjille?

  Provisiopohjainen palkkio tarkoittaa sitä, että kiinteistönvälittäjän palkkio määräytyy myydyn kiinteistön kauppahinnan perusteella. Usein prosenttiosuus on sovittu etukäteen välittäjän ja myyjän välillä. Näin ollen välittäjän ansio nousee, mitä korkeamman hinnan hän onnistuu kiinteistöstä neuvottelemaan.

  Millaisia lisäkuluja kiinteistönvälittäjän palkkion lisäksi voi tulla asunnon myynnissä?

  Kiinteistönvälittäjän palkkion lisäksi asunnon myynnistä voi tulla lisäkuluja esimerkiksi mahdollisista korjaus- ja kunnostustöistä, jotka tehdään ennen asunnon myyntiä. Myös asunnon stailauksesta ja valokuvaamisesta voi tulla kuluja. Lisäksi on mahdollista, että joudut maksamaan esimerkiksi lainhuuto- ja varainsiirtoveron, jos ne eivät sisälly kauppahintaan. Asiakirjakulut, kuten isännöitsijäntodistus ja energiatodistus, voivat myös aiheuttaa lisäkuluja.

  Samankaltaiset artikkelit